Search

Socialno podjetništvo (so.p.)


Socialno podjetništvo prispeva k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020, saj socialna podjetja s svojim delovanjem na področju družbenih inovacij odgovarjajo na izzive in potrebe družbe. Družbene in gospodarske sprememb dosegajo na področju socialne kohezije (se osredotočajo na človeka) ter ustvarjajo trajno rast.

Socialno podjetništvo oz. družbeno odgovorno podjetništvo je oblika podjetništva, ki spodbuja sodelovanje in skupna vlaganja ljudi, prostovoljno delo ter krepi družbeno solidarnost, predvsem pa išče inovativne poslovne rešitve za zaznane socialne, okoljske gospodarske in druge probleme. Cilj tovrstnih pravnih oseb ni izključno pridobivanje dobička, pač pa je izvajanje dejavnosti socialnega podjetništva (naštete spodaj) ali drugih dejavnosti z namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin na trgu dela, s čimer se dosega javni interes. Dobiček se v socialnem podjetju ne deli med zaposlene, temveč se ga vlaga v razvoj in redno delovanje podjetja. Pri odločanju ustanovitelji nimajo prevladujočega vpliva, kljub deležu vloženega kapitala, saj imajo vlogo pri odločanju tudi drugi deležniki (npr. vključeni prostovoljci).

Zakonodaja

 

Področje socialnega podjetništva ureja Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP) z dne 18. 3. 2011.

Pravilnik

 

Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij opredeljuje način poslovanja in pogoje, ki veljajo za so.p..

Poročanje

 

So.p. poroča letno na MDDSZ o doseganju pogojev za ohranitev statusa so.p. in o doseganju ciljev so.p.. 

Računovodenje


Posebnost je računovodski standard za socialna podjetja - SRS 40 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih (2012).

Poznamo 2 tipa socialnih podjetij: tip A in tip B

Kako vam lahko pomagamo?

Kot podporno podjetniško okolje v Primorsko-notranjski regiji (VEM točka) in glede na naše družbeno razvojno delo, vam lahko ponudimo paket urepov in svetovanje pri razvoju vaše organizacije. Naši strokovnjaki vam nudijo celostno podporo in svetovanje:
  • skladnosti vaše poslovne zamisli s pogoji za socialna podjetji ter skladnost vaše poslovne zamisli z zakonodajo in pravilnikom za so.p.
  • svetovanje ob ustanovitvi organizacije, zasnovi poslovanja, poslovnem modelu, managiranju in oblikovanju poslovne mreže
  • razvijamo kompetence vaših sodelujočih na področjih družbenega razvoja in odgovornosti, trajnostnega turizma, ekologije, zelenih produktov in storitev, pa tudi managerskih orodijih, finančnih vidikih poslovanja in podjetništva.

Načela socialnega podjetništva

1. Enakopravnost članstva in sodelovanje deležnikov pri upravljanju.
2. Dobiček in presežek prihodkov nad odhodki se uporablja za namen socialnega podjetništva in druge neprofitne namene.
3. Delitev dobička ali presežkov prihodkov ni dopustna oziroma je omejena.
4. Ustvarjanje novih delovnih mest za ranljive skupine oseb ter opravljanje družbeno koristnih dejavnosti.

Evidenca socialnih podjetij
Evidenco o socialnih podjetij vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
V evidenci socialnih podjetij je do dne 18.12 2014 registrirani 62 socialnih podjetij dostopnih na TEJ povezavi.


Vloga za pridobitev statusa
Nepridobitna pravna oseba vloži vlogo za status so.p. pri pristojnem organu, pri katerem se je registrirala:
Društva, zveze društev – na Upravni enoti
Zavodi – na Okrožnem sodišču
Ustanove, fundacje – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Gospodarske družbe, s.p. – na AJPESU, Okrožnem sodišču (trenutno), VEM točki (v prihodnje)

Registracija so.p.

Registracija socialnega podjetja mogoča na 2 načina:

Opcija 1: Doregistracija obstoječega ''klasičnega podjetje'' za dejavnosti socialnega podjetništva.

Opcija 2: Registracija novega podjetja, ki bo opravljajo dejavnosti socialnega podjetništva.

Video - kaj je so.p.?Pišite nam

Sporočilo:
Pošlji
http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan