Search

IOEH

INTERPRETING OUR EUROPEAN HERITAGE: ECVET for transparency and recognition of learning outcomes and qualification in European Tourism Sector

 

MoU ECVET

 

Memorandum opredeljuje učne izide na področju zadevne kvalifikacije ter skupno rabo na evropski ravni.

Prenosljivost točk

 

Oblikovanje kvalifikacij v prenosljivih enotah učnih rezultatov in dodeljevanje kreditnih točk in mednarodna primerjivost.

Pilotno testiranje

 

Vključuje vsaj 120 udeležencev po vsej Evropi (30 v Sloveniji in 90 v ostalih sodelujočih državah).

Priznavanje kvalifikacij

 

Udeležencem bomo priznali in potrdili s tem povezane dosežene učne rezultate in ECVET kreditne točke..

Viri financiranja

Leonardo da Vinci projekt, ki je del programa EU Vseživljenjsko učenje za obdobje 2007-2013 , programa Vseživljenjsko učenje za prenos inovacij.

Partnerji

 • KOAN Consultin SL (ES)
 • Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa (IT)
 • Tradenet Global (HU)
 • Diesis Coop scrl-fs (BE)
 • BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (AT)
 • Consorzio Itaca (IT)
 • NEC Notranjski Ekološki Center, Cerknica  (SL)

 

 

Trajanje in spletna stran projekta

Oktober 2013  do septemebr 2015

http://www.interpretingeuropeanheritage.com/

Pridruženi partnerji

 • Interpret Europe (DE)
 • Ayuntamiento de Segovia (ES)
 • Regione Umbria (IT)
 • Budapest Chamber of Commerce and Industry (HU)
 • European Alliance for Responsible Tourism and Hospitality (BE)
 • Centro Nacional de Educación Ambiental (ES) 

"Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina spletnega mesta je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije."

 

K


Turizem je ključni sektor gospodarstva EU, predstavlja več kot 10 % BDP in 12 % delovne sile.

Lizbonska pogodba priznava pomen turizma in poudarja posebne EU kompetence. Komisija je pripravila izvedbeni načrt, ki naj se izvaja s ključnimi akterji turizma na nacionalnem / regionalnem/ lokalnem javnimi in zasebnimi sektorjem. Z vidika spretnosti in kompetenc na področju turizma so za okvir, ki ga predvideva EU Komisija, potrebni koreniti posegi za podporo pri usposabljanju, za izboljšanje strokovnih znanj turističnih delavcev, in sicer za prilagoditev na nove tehnologije in pričakovanja kupcev, ter spodbujati mobilnost, in uporabo EQF, Europass in ECVET .

Sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja za turistične poklice ponujajo številne različne profile, pri katerih pa učni izidi in rezultati pogosto niso jasno opredeljeni, prav tako pa ni reguliran dostop do možnosti usposabljanja / kvalifikacij, omejena pa je tudi mobilnost med sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja zunaj formalnega izobraževanja.

Podobno je tudi stanje pri turističnih strokovnjakih, ki delujejo na področju "interpretacije dediščine". Poudarek iz leta 2010 na komuniciranju s področju turizma je ravno kulturna in naravna dediščina EU. Gre za ključno orodje za razvoj kvalificiranih turističnih projektov in proizvodov, ki vključujejo kulturno in naravno dediščino, za akterje, kot npr. turistični vodniki, organizatorji potovanj, upravljavci območij, upravljavci muzejev in številni drugi strokovnjaki.

Projektni partnerji (ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podjetja in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju turizma, pa tudi javne institucije z zakonodajno pristojnost na področju turizma ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja na nacionalni in regionalni ravni) se zato strinjajo, da bo imel skupen projekt zelo velik vpliv na vzpostavitev preglednosti in priznavanja učnih rezultatov za  poklic "interpretator dediščine",  za uporabo in izvajanje evropskih orodij in okvirov EQF in ECVET.


Ker strokovna usposobljenost in učni cilji za dejavnost "interpretacija dediščine" (kot izhodišče evropske politike na področju turizma in pomembne kvalificirane turistične projekte in proizvode, ki vključujejo kulturno in naravno dediščino EU) niso jasno opredeljeni v turističnem sektorju evropskega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, projekt namerava uporabljati EQF in ECVET za to področje in učne cilje ter kvalifikacije preslikati na ogrodje kvalifikacij prek nacionalnega ogrodja kvalifikacij. Ob tem želimo oblikovati kvalifikacije in prenosljive enote z dodeljevanjem kreditnih točk, in povezane programe poklicnega izobraževanja s prilagodljivimi pripomočki za potrjevanje, in transfer ter priznavanjem učnih rezultatov, ki so dosežene pri formalnih, neformalnih in priložnostnih izobraževanjih.

Glede na namen projekta so bili predvideni naslednji cilji:

 • Analizirati omenjeno poklicno področje znotraj sektorja Evropskega turizma in z njim povezane sisteme poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET), ter uvrstitev v okviru Evropskega ogrodja kvalifikacij (EQF) v sodelujočih državah, in identifikacija skupnega strokovnega obsega za aktiviranje procesa ECVET za novo skupno evropsko kvalifikacijo »Interpretator Evropske Dediščine« (»European Heritage Interpreter«).
 • Definirati akcijski načrt za aktiviranje procesa ECVET za nove evropske strokovne kvalifikacije. Začeli bomo z zbiranjem podatkov, analizo, prilagoditev že realiziranih najboljših praks o transparentnosti/ priznavanju kompetenc/ kvalifikacij ter ECVET prenašanje in zbiranje kreditnih točk;
 • Oblikovati novo Evropsko kvalifikacijo v smislu dejavnosti/ nalog/ pristojnosti /učni izidov enot /ECVET kreditnih točk;
 • Opredeliti in formalizirati Memorandum o soglasju (med partnerji in drugimi pristojnimi in/ali zainteresiranimi organizacijami)- Memorandum o soglasju ECVET za nove skupne kvalifikacije;
 • Opredeliti in formalizirati učni sporazum ECVET, ki v skladu z memorandumom o soglasju opisuje proces usposabljanja v formalnih / neformalnih / informalnih okoljih, in s tem povezanimi ECVET kreditnimi točkami, ki jih je pri tem možno pridobiti (sporazum bo sklenjen med strokovnjaki, zainteresiranimi za kvalifikacije, posameznimi podjetji, agencijami za usposabljanje);
 • Preko relevantnih organizacij za usposabljanje posameznim vključenim strokovnjakom podeliti ECVET kreditne točke, povezane s preverjenimi učnimi rezultati, ter uporabljati Europass certifikat;
 • Prenos, potrjevanje in akumulacija dodeljenih ECVET kreditnih točk v sektorskih / teritorialnih sistemih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključenih v memorandumu o soglasju;
 • Razvijati in širiti s tem povezane strategije in pristope za ključne akterje, ki na evropski ravni zagotavljajo dostopne informacije in podpirati vire na aktiviranem procesu ECVET.

V pilotni izvedbi se bo udeležencem priznalo in potrdilo s tem povezane dosežene učne rezultate in ECVET kreditne točke v skladu z nacionalnimi in regionalnimi predpisi, ki določajo postopke za potrjevanje formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja, v skladu z organi kvalifikacij. Pri tem akterji izkoriščajo skupne uporabne modele za Učne sporazume ECVET in posamezniku podelijo Europass certifikat.

V projektu smo oblikovali nove evropske skupne poklicne kvalifikacije v turističnem sektorju “Evropski interpretator dediščine”: Interpretator-gostitelj in interpretator-vodnik,  v smislu dejavnosti, nalog, znanja, spretnosti, kompetenc, enot učnih izidov in s tem povezanih kreditnih točk ECVET. V kolikor vas zanima usposabljanje po razvitem kompetenčnem modelu vas vabimo, da se obrnete na nas.

 

 

 

 

 

 

Vsebina projekta

IOEH: ECVET za preglednost in priznavanje učnih izvidov in kvalifikacij v evropskem turističnem sektorju izhaja iz stališča, da je turizem eden od najpomembnejših gospodarskih sektorjev v Sloveniji in Evropi, ta pa predstavlja znaten del zaposlitev. V turističnem sektorju, in nasploh v turističnih dejavnostih, so vse večjega pomena aktivnosti na področju “interpretacije dediščine”. Te imajo ključno vlogo in predstavljajo ključno orodje pri razvoju turističnih produktov in projektov, ki vključujejo evropsko kulturno in naravno dediščino. Tematiko prepoznajo kot pomembno različni akterji, kot so npr. turistični vodniki, incoming tour operaterji, upravljavci različnih lokacij, vodje muzejev, vodje obiskovalcev in tudi za mnoge ostale strokovnjake in praktike.

Dejavnost “interpretacije dediščine” v turizmu ponuja konkretne in široke možnosti za zaposlitev velikemu številu posameznikov. Vključuje zelo raznolike palete sektorskih vlog in profilov, ki pa pogosto niso jasno opredeljeni v smislu učnih izidov. Posamezniki se soočajo z različnimi izzivi in so mnogokrat omejeni pri dostopu do izobraževanja in priložnosti za strokovno usposobljenost na tem področju. Omejena je tudi mobilnost posameznikov zunaj formalnega izobraževanja, saj posamezniku ne omogočajo priznavanje in prenosljivost učnih rezultatov med sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET). Tako obstaja omejenost nacionalnih in regionalnih VET sistemov, ovire znotraj določenega sistema VET in ovire zunaj formalnega izobraževanja.

Da bi rešili postavljen izzive in omogočili priložnosti za učenje, razvoj kompetenc in mobilnosti preko sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, smo se ponudniki VET, podjetja in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju “interpretacije dediščine” v turizmu, pa tudi javne institucije, ki imajo zakonodajno pristojnost na področju VET in turizma, dogovorili, da se bomo zavzeli za preglednost in prepoznavanje učnih rezultatov, povezanih z dejavnostjo interpretacije kulturne in naravne dediščine, z upoštevanjem ECVET in evropskih orodij in okvirov EOK (angleško EQF).

Glavne aktivnosti projekta so osredotočene na opredelitev in formalizacijo memoranduma o soglasju – MoU ECVET med pristojnimi in zainteresiranimi ključnimi akterji. Memorandum opredeljuje učne izide na področju zadevne kvalifikacije ter skupno rabo na evropski ravni, oblikovanje kvalifikacij v prenosljivih enotah učnih rezultatov in dodeljevanje kreditnih točk. Za uveljavitvijo soglasja, se bo pričelo pilotno testiranje, ki bo realizirano v okviru projekta, in vključuje vsaj 120 udeležencev po vsej Evropi (30 v Sloveniji in 90 v ostalih sodelujočih državah, s poudarkom na ženskah ter starejših). V pilotni izvedbi se bo udeležencem priznalo in potrdilo s tem povezane dosežene učne rezultate in ECVET kreditne točke v skladu z nacionalnimi in regionalnimi predpisi, ki določajo postopke za potrjevanje formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja, v skladu z organi kvalifikacij. Pri tem akterji izkoriščajo skupne uporabne modele za Učne sporazume ECVET in posamezniku podelijo Europass certifikat.

Pričakujemo, da bodo te aktivnosti okrepile mobilnost učencev, praktikov in profesionalcev s področja “interpretacije dediščine” v turizmu, in prispevale k nastanku splošno sprejetih kvalifikacij in standardov usposabljanja.

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan