Search

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE PROCESNIH IZBOLJŠAV PODJETIJ V LETU 2017 - 2018

11/13/2017 1:30:59 PM

Namen razpisa
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. dizajn management, prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management ) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.


Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.


Višina pomoči
Do vključno 50% upravičenih stroškov.
Dodeljena sredstva za posamezne operacije ne morejo biti nižja od 5.000 EUR in ne višja od 20.000 EUR.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.


Vrednost celotnega projekta v max. višini
48.800 EUR (z DDV in lastno investicijo podjetja).


Roki za oddajo vlog
7. 12. 2017 in 22. 2. 2018


Trajanje projekta
Do 10. 9. 2018, do takrat morajo nastati upravičeni stroški in je potrebno oddati tudi 1. zahtevek in vsebinsko poročilo.


Cilj razpisa
Cilja se, da se v okviru razpisa uvede procesne izboljšave na čim več področjih, za štiri (4) ali več se prejme vse točke (30 t), za 2-3 pa se prejme (20 t). Poleg tega pa tudi, da je čim več zaposlenih vključenih v projekt, saj so posledično učinki največji (več v merilih).
S tem naj bi se povečala dodana vrednost podjetja, dodana vrednost na zaposlenega ter snovna in energetska učinkovitost.


Kako se bo cilje dokazovalo
Najbolj pomembno bo poročanje, kjer bo potrebno vse navedeno v vlogi tudi pisno argumentirati v okviru:

  • Poročil o uspešni izvedbi procesnih izboljšav
  • Zapisnikov sestankov (za vsak sestanek ločeno)
  • Preko podatkov o prisotnih članih projektne skupine in drugih zaposlenih
  • Poročilo izvajalca in upravičenca o izvedenih aktivnostih procesnih izboljšav


Upravičenci
Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav.
Podjetje mora imeti vsaj dva (2) zaposlena na pretekli mesec od oddaje vloge.
Podprtih bo petinsedemdeset (75) podjetij.


Zunanji svetovalci

  • V vlogi je potrebno navesti vsaj tri (3) reference za posamezno področje svetovanja.
  • Zunanji svetovalec mora biti registriran za področje svetovanja.
  • Zunanji svetovalec je lahko en sam, lahko jih je več.
  • Vsako podjetje ima 8 kvot oz. lahko v okviru tega razpisa izvede svetovalne le osmim (8) podjetjem. V nadaljevanju lahko posamezni svetovalec, ki je predstavnik podjetja svetuje le trem (3) podjetjem. To pomeni, da mora podjetje imeti na voljo najmanj tri (3) svetovalce.
  • Ob poročanju oz. oddaji zahtevka je potrebno pridobiti tri (3) nepovezane ponudbe. Zamenjava zunanjih izvajalcev po odobreni vlogi ni mogoča.Upravičeni stroški
Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov), pri čemer svetovalne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje.


Dodatne informacije na info@nec-cerknica.si ali preko tina.mahne@design-management.si

 

 

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan