Search

»E-POSLOVANJE 2017-2018«

9/6/2017 10:02:28 AM

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s S TUJIMI TRGI v podjetjih in vključuje:Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja S TUJIMI TRGI
Elektronsko poslovanje pomeni elektronsko procesiranje in prenašanje podatkov oziroma uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij pri poslovanju ter predvideva strukturno preoblikovanje ali nadgradnjo obstoječega poslovanja.


Zunanji izvajalci
Pri izbiri zunanjega izvajalca morajo biti prijavitelji pozorni na dejstvo, da lahko zunanji izvajalec sodeluje z največ desetimi upravičenci hkrati. Prijavitelji naj se zato pri zunanjem izvajalcu pred oddajo vloge pozanimajo s koliko prijavitelji zunanji izvajalec sodeluje na javnem razpisu.


Ciljne skupine/upravičenci
Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja.


Posebni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj je na dan 1. 9. 2017 za prvo odpiranje oz. 1. 2. 2018 za drugo odpiranje zaposloval vsaj eno (1) osebo za polni delovni čas, pri čemer prijavitelj k vlogi priloži potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na navedeni dan, ki dokazuje zaposlenost oseb.
2. Podjetje prijavitelja mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register). Pogoj velja tako za sedež domačega kot tudi tujega podjetja.
3. Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti vsaj dva izmed ukrepov.


Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2018.


Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I)«.


Intenzivnost pomoči
Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 70 % upravičenih stroškov.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 5.000,00 EUR in ne višja od 30.000,00 EUR.


Roka za oddajo vlog sta:
1. rok: 2. 10. 2017 in
2. rok: 1. 3. 2018.
 

Višina sredstev: 2,5 mio EUR


Javni razpis pokriva le področja uporabe, ki so jasno definirana v veljavni Strategiji pametne specializacije (v nadaljevanju: »S4«).
Veljavna S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja tega javnega razpisa in izbranih operacij, opredeljuje sledeča področja uporabe:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Tovarne prihodnosti
6. Zdravje – medicina
7. Mobilnost
8. Razvoj materialov kot končnih produktov
9. Trajnostni turizem
Prijavitelji bodo morali v svoji prijavi jasno navesti in utemeljiti področje uporabe, ki ga pokrivajo, kar pa bo morala izražati tudi sama vsebina prijavljene operacije.
 

Nudimo vam celostno pomoč pri (1) pripravi projektne dokumentacije za prijavo projekta, (2) po vaši meri prilagojene storitve projektnega vodenja projekta, kot tudi (3) storitve projektnega poročanja (zavoljo ustreznega črpanja odobrenih sredstev). Na voljo  smo vam na info@nec-cerknica.si
Tu smo, da vam pomagamo z administracijo, tako da se lahko vi lahko posvetite vsebini vašega projekta.

  

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan