Search

SPODBUDE ZA MSP ZA RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PRODUKTOV V LESARSTVU 2.0

7/10/2017 12:45:59 PM

Predvidena višina sredstev: 5.045.389 EUR


Namen javnega razpisa
Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %).
– spodbujanju razvoja proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo,
– ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
– spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.


Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod ali storitev na področju predelave ali obdelave lesa.


Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge ter socialna podjetja, ki so preoblikovanje v socialno podjetje opravljena pred 1. 1. 2015)


Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trg uvajajo proizvode in storitve na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:
oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).


Posebni pogoji za prijavitelje:

 • Prijavitelj ni prejel nepovratnih sredstev iz naslova javnega razpisa Spodbude za MSP v lesarstvu, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 52, dne 29. 7. 2016.
 • Prijavitelj je bil ustanovljen pred 1. 1. 2015.
 • Prijavitelj je ustvarjal promet iz dejavnosti C16 in C31 v letih 2015 in 2016.
 • Prijavitelj je imel delež skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev oziroma skupni pasivi v enem od zadnjih dveh let (2015 ali 2016) nad 25 %.
 • Prijavitelj je po bilanci uspeha na dan 31. 12. 2016 izkazoval povprečno najmanj 1 zaposleno osebo po delovnih urah (Ajpes).


Pogoji za operacijo:

 • Projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 %)
 • Projekt oziroma rezultat projekta (proizvod/storitev) mora prispevati k učinkovitejšemu ravnanju z viri (pri materialih, surovinah, porabi energije, spodbujanju uporabe lesnih odpadkov itd.).
 • Rezultat projekta (proizvod/storitev) mora biti tržno naravnan (iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da obstaja trg iz zmožnost prodaje predvidenih proizvodov/storitev).
 • Rezultat projekta (proizvod/storitev) mora izkazovati višjo dodano vrednost.
 • S projektom se mora pri prijavitelju (na ravni podjetja in v neposredni povezavi s projektom) dve leti po zaključku projekta (31. 12.) povečati število zaposlenih po delovnih urah za najmanj 5 % oziroma za vsaj 1 zaposlenega, v kolikor predstavlja 5 % manj kot 1 zaposlenega, ali dodana vrednost na zaposlenega za najmanj 3 %, glede na vrednost po poslovnih izkazih na dan 31. 12. 2016.
 • Projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.
 • Projekt se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis.
 • Nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev se mora nanašati na postavitev novega proizvodnega obrata, širitev obstoječega obrata ali začetek nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu.
 • V primeru sredstev, dodeljenih za:
  • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote oziroma podružnice na proizvode in storitve, ki jih ta poslovna enota oziroma podružnica prej ni proizvajala, morajo upravičeni stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. Upošteva se knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred začetkom del,
  • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti, morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj bi se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih.
 • Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 50.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR.
 • Obdobje upravičenosti izdatkov je od datuma oddaje vloge do 30. 9. 2018.


Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju od oddaje vloge na javni razpis do 30. 9. 2018.
Upravičenec lahko izstavi največ 1 zahtevek v letu 2017 in največ 3 zahtevke v letu 2018.


Upravičeni stroški
– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, novih proizvodnih zgradb) do 80 % celotnih upravičenih stroškov projekta,
– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta in blagovne znamke) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta,
stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije). Urna postavka 10,06 EUR,  največ 1.720 ur na leto.


Rok za predložitev vlog: 16. 8. 2017
 

Intenzivnost pomoči

 

Merila za ocenjevanje

Večjo možnost za pridobitev sofinanciranja imajo prijavitelji, ki lahko na zgoraj omenjena merila zagotovijo:

1. Povezovanje in pridobitve znanja v gozdno – lesni verigi ali z institucijami znanja
2. Predmet projekta je proizvodnja novega izdelka, ki je produkt lastnega razvoja ali pogodbeno pridobljenega znanja.
3. Območje prodajnega trga za proizvod/storitev, ki je predmet projekta so globalni trgi (EU + svet)
4. Tržna analiza, konkurenca so celovito opredeljeni
5. Plan prodaje, trženja, komercializacije proizvoda/storitve, ki izhaja iz projekta so celovito opredeljeni
6. Dodana vrednost izdelka, storitve oz. stopnja tehnološke zahtevnosti proizvoda, storitve na podlagi projekta (končni izdelki višje stopnje, npr, pohištvo, dizajnirani izdelki ali kompleksne končne rešitve (hiše)
7. Povečanje števila zaposlenih ali rast dodane vrednost na zaposlenega
8. Certifikati prijavitelja (SQ, ISO)
9. Uporaba lesnih sort (predvsem listavcev)
10. Dejavnost prijavitelja (gl. dejavnost C16 ali C31)
11. Vpliv operacije na okolje:
12. Ali projekt zmanjšuje uporabo okolju škodljivih snovi ali izpuste škodljivih snovi v okolje
13. Ali projekt omogočat reciklažo oziroma uporabo odpadnih surovin
14. Ali projekt znatno zmanjšuje porabo surovin/materialov
15. Boniteta prijavitelja po sistemu bonitet GVIN (A1, A2, A3, B1, B2, B3)
16. Izvedljivost projekta je celovito prikazana (terminsko, finančno, fazno).
15. Lokacija projekta (Triglavski narodni park, problemska območja)


Če imate inovativno projektno zamisel ter izpolnjujete osnovne pogoje za prijavo, nas kontaktirajte na info@nec-cerknica.si.
Tu smo, da vam pomagamo z administrativno prijavo, tako da se lahko vi lahko posvetite vsebini vašega projekta.

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan