Search

»SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2«

7/4/2017 9:52:15 AM

Vrednost razpisa (za vsa 3 odpiranja): do 74.200.000,00 EUR.

Roki:

 • oddaja vlog za 1. odpiranje: 26. 9. 2017 (na voljo 30.000.000 EUR);
 • oddaja vlog za 2. odpiranje: 11. 5. 2018 (na voljo 30.000.000 EUR);
 • oddaja vlog za 3. odpiranje: 24. 9. 2019 (na voljo 14.200.000,00 EUR)

Z nepovratnimi sredstvi se bo podprlo najmanj 150 podjetij.
 

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: »S4«), zaradi:

 • pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),
 • skrajšanja časa od ideje do trga,
 • krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
 • povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

 

Do sofinanciranja so upravičeni le tisti RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v fokusna področja in/ali tehnologije po prednostnih področjih uporabe, kot jih opredeljujejo s strani ''Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4'' potrjeni akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev, z izjemo področja trajnostnega turizma. Upoštevajo se fokusna področja in/ali tehnologije tistih akcijskih načrtov, ki so potrjeni ali vsaj delno potrjeni in torej veljavni vsaj dva meseca pred dnevom vsakega odpiranja. Sedaj veljavna S4 opredeljuje sledeča prednostna področja uporabe:

 • Pametna mesta in skupnosti
 • Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
 • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 • Trajnostna pridelava hrane
 • Tovarne prihodnosti
 • Zdravje - medicina
 • Mobilnost
 • Razvoj materialov kot končnih produktov

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov (TRL 6 - 9) podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju (lansiranje na trg) v roku 24 mesecev od zaključka projekta.

 

Pogoji za RRI projekt

 • RRI projekt se ne sme pričeti izvajati pred izdajo sklepa o izboru s strani ministrstva (predvidoma jan 2018)
 • Čas trajanja izvedbe RRI projekta ne sme biti daljši od 24 mesecev (cca. jan 2018 - dec 2019)
 • Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati vsaj 100.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR.
 • Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega RRI projekta mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem morajo biti v sklopu lastnih sredstev izkazana tudi morebitna premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa
 • Projektni cilj RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, ki ga namerava prijavitelj dati na trg v 24 mesecih po zaključku RRI projekta.
 • Raven tehnološke razvitosti izdelka/ proces/ storitve je vsaj na stopnji TRL 5 (potrditev tehnoloških elementov v simuliranem okolju) ali več, predhodno že izvedene raziskovalno razvojne aktivnosti (izvedene analize, raziskave, …) pa predstavljajo odlično osnovo za razvoj novega ali izboljšanega izdelka/ proces/ storitve ter nakazujejo na to, da bo projekt uspešno izveden.

Drugi pogoji:

 • Prijavitelj/ vsak partner mora zaposlovati vsaj 3 osebe na 31.12.2016
 • Višina čistih prihodkov od prodaje prijavitelja / konzorcijskega partnerja v predhodnem koledarskem letu mora biti vsaj enaka vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega RRI projekta.
 • Prijavitelj / konzorcijski partner mora imeti delež kapitala v virih sredstev podjetja v enem od zadnjih dveh koledarskih let glede na datum oddaje vloge za posamezno odpiranje nad 30 %.


Intenzivnosti pomoči:
- velika podjetja: do 25 %
- srednje velika podjetja: do 35 %
- mikro in mala podjetja: do 45 %
 

Upravičeni stroški:

 • Stroški plač in povračil v zvezi z delom: stroški osebja (raziskovalci  - ni pogoj, da je vpisan v evidenco pri ARRS (pavšal: 21 EUR/h), strokovni in tehnični sodelavci (pavšal: 14 EUR/h)) v obsegu zaposlitve na raziskovalno razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru RRI projekta.
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt.
 • Investicije v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za RRI projekt.
 • Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja RRI projekta. Uveljavljajo se v obliki pavšalnega financiranja s pavšaln

   

Merila ocenjevanja:

 

Če imate inovativno projektno zamisel ter izpolnjujete osnovne pogoje za prijavo, nas kontaktirajte na info@nec-cerknica.si.
Tu smo, da vam pomagamo z administrativno prijavo, tako da se lahko vi lahko posvetite vsebini vašega projekta.
 

 

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan