Search

EUREKA 2017

7/4/2017 8:56:25 AM

Sredstva: 5.282.528,69 EUR

Rok za oddajo: 09.10.2017

 

EUREKA projekti so mednarodni, tržno usmerjeni, inovativni, raziskovalno razvojni projekti, katerih izvedbo podpira preko 40 držav članic EUREKA mreže.

Javni razpis se nanaša le na področja uporabe, ki so jasno definirana v veljavni Slovenski strategiji pametne specializacije (S4), z izjemo področja trajnostnega turizma, ki bo podprto s posebnim svežnjem ukrepov, kot jih opredeljuje S4.

Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje mednarodnih raziskovalno – razvojnih projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktivnosti  ni predmet sofinanciranja.

 

EUREKA članice: V mednarodni iniciativi EUREKA poleg 41 polnopravnih članic (28 EU držav, Ciper, Makedonija, Islandija, Izrael, Monako, Črna Gora, Norveška, Rusija, San Marino, Srbija, Švica, Turčija, Ukrajina), sodelujejo tudi Albanija in Bosna in Hercegovina s svojimi informacijskimi točkami ter Kanada, Koreja in Južna Afrika kot pridružene članice . 

 

UPRAVIČENCI:

Pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v 5. točki razpisa.

 

POGOJI

Mednarodni pogoji za projekt

 • imeti mora civilni  namen,
 • projekt morata izvajati najmanj dva neodvisna  partnerja iz dveh različnih držav, ki sodelujeta v programu EUREKA (http://www.eurekanetwork.org/eureka-faq),
 • končni cilj projekta mora biti nov ali izboljšan proizvod, postopek ali storitev,
 • projekt mora predstavljati sodelovanje partnerjev v obliki posebnega projekta oziroma projekt mora predstavljati zaključeno, nedeljivo celoto, s skupnim končnim ciljem.

 

Nacionalni pogoji za projekt

 • delež enega partnerja in delež vrednosti projekta iz ene države ne sme presegati 75% celotne vrednosti projekta,
 • načrtovani čas trajanja projekta in sofinanciranja je lahko največ 36 mesecev,
 • cilj projekta (nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev) mora biti na trgu dostopen najkasneje v dveh letih po zaključku projekta,
 • EUREKA projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 ,
 • EUREKA projekt se ne sme pričeti izvajati pred oddajo vloge na ta javni razpis,  

 

OCENJEVALNI KRITERIJI

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA

 • 40 % upravičenih stroškov za velika in
 • 50 % upravičenih stroškov za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Za projekte, ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji zahodna Slovenija velja omejitev sofinanciranja in sicer največ 100.000,00 EUR na leto (12 mesecev izvajanja projekta) oziroma sorazmerno manj, če je projekt krajši in več, v kolikor je daljši . Navedena omejitev za projekte, ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija ne velja.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški , ki bodo priznani v okviru posameznega projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta.

Raziskave in eksperimentalni razvoj (RR) predstavljajo ustvarjalno in sistematično delo, ki se izvaja z namenom, da bi povečalo obseg znanja – vključno z znanjem človeštva, kulture in družbe – ter izumiti nove uporabe razpoložljivega znanja. Da je dejavnost mogoče opredeliti kot RR dejavnost, mora izpolnjevati pet temeljnih meril in sicer mora biti dejavnost:

 • nova;
 • ustvarjalna;
 • negotova;
 • sistematična in
 • prenosljiva in/ali ponovljiva.

 

VRSTE UPRAVIČENIH STROŠKOV

 • Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom (raziskovalcev, tehnikov in drugega podpornega osebja zaposlenega pri upravičencu, v obsegu, kot izvaja raziskave in eksperimentalni razvoj za projekt). Višina urne postavke po pravilih Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - ARRS (21,07 EUR)
 • Stroški za službena potovanja, če so le-ta neposredno povezana z operacijo.
 • Stroški uporabe osnovnih sredstev (amortizacija opreme), v obsegu ter za obdobje uporabe na raziskovalnem projektu.
 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (najem opreme in neposredni stroški materiala na področju raziskav in inovacij).
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev uporabljenih izključno za raziskovalno dejavnost . Ti stroški ne smejo presegati 30 % vrednosti vložka posameznega partnerja v projektu v posameznem obdobju poročanja oziroma 50 %, če je podizvajalec v projektu tudi javna raziskovalna organizacija (JRO) .
 • Investicije v neopredmetena osnovna sredstva, ki so ali bodo sestavni del razvojnega produkta.
 • Posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu, ki znaša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja v posameznem obdobju poročanja.

 

Če imate inovativno projektno zamisel ter izpolnjujete osnovne pogoje za prijavo, nas kontaktirajte na info@nec-cerknica.si.
Tu smo, da vam pomagamo z administrativno prijavo, tako da se lahko vi lahko posvetite vsebini vašega projekta.

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan