Search

PESTRO POLETJE

6/28/2017 8:33:54 AM

LESARSTVO
Spodbude za rast podjetij (mlada podjetja) na področju rabe lesa 2.0
Upravičenci: mala in srednje velika podjetja
Upravičeni stroški: stroški za opremo, investicije v neopredmetena sredstva, stroški zunanjih izvajalcev, posredni stroški in stroški dela
Višina nepovratnih sredstev: vzhodna regija 75 %, zahodna regija 70 % - Maksimalna vrednost sofinanciranja: 40.000 EUR (minimalno 7.000 EUR)
Namen: spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev ter prispevek k večji snovni ali energetski učinkovitosti.

TURIZEM
Spodbujanje razvoja integralnih produktov turističnega gospodarstva (2017-2020)
Upravičenci: mala in srednje velika podjetja ali samostojni podjetniki
Upravičeni stroški: stroški zunanjih svetovalcev, grafičnega oblikovanja, spletnega oglaševanja, digitalne prenove komunikacijskih orodij, itd.
Višina nepovratnih sredstev: do 70 % - Maksimalna vrednost sofinanciranja: 200.000 EUR
Namen: spodbujanje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih proizvodov in storitev ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in ravneh slovenskega turizma.

RAZISKAVE & RAZVOJ
EUREKA
Upravičenci: mala in srednja in velika podjetja
Upravičeni stroški: stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, uporaba osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, storitve zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena osnovna sredstva, posredni stroški
Višina sofinanciranja: mikro, mala in srednja podjetja do 50 %, velika do 40 % - Maksimalna vrednost sofinanciranja: 100.000 EUR na posameznega prijavitelja za 12mesecev izvajanja
Namen: sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno razvojnih projektov, potrjenih s strani programa EUREKA.

EUROSTARS
Upravičenci: mala, srednja in velika podjetja
Upravičeni stroški: stroški osebja, potovanj, materiala, svetovanja in pogodbenih raziskav, režijski stroški
Višina nepovratnih sredstev: do 50 % za mala in srednje velika podjetja, do 40 % velika - Maksimalna vrednost sofinanciranja: največ do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega partnerja.
Namen: sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov; program ciljno podpira podjetja pri razvoju novih produktov, procesov ali storitev.

RRI v verigah in mrežah vrednosti - Sklop 1: Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)
Upravičeni stroški: stroški dela, stroški storitev zunanjih izvajalcev, pavšalno financiranje posrednih stroškov
Ustrezna področja: Teme Strategije pametne specializacije
Prijavitelji: konzorciji med velikimi, mikro, malimi in srednjimi podjetji ter fakultetami.
Višina nepovratnih sredstev: do 6 mio EUR

RRI v verigah in mrežah vrednosti - Sklop 2: Spodbude za raziskovalno – razvojne projekte (TRL 6-9)
Upravičeni stroški: plače in nanje vezani posredni stroški, stroški pogodbenih storitev (omejeno na 20 %)
Ustrezna področja: teme Strategije pametne specializacije
Prijavitelji: podjetja vseh velikosti
Višina nepovratnih sredstev: do 500.000 EUR

PREDELAVA IN TRŽENJE KMETIJSKIH DEJAVNOSTI
Subvencije za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov
Upravičenci: fizična oseba (ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov) ali samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod, gospodarska družba.
Stopnja sofinanciranja: 30% (do 45% za posebne primere)

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan