Search

NAJAVE ZA NEPOVRATNA SREDSTVA 2017

3/30/2017 11:53:59 AM

Sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2017 in 2018
Predvidena objava: marec 2017
Višina razpisanih sredstev: 1.205.050 EUR (nepovratni viri)
Upravičenci: vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
Upravičeni stroški: stroški nakupa strojev in opreme, nematerialnih naložb, nakupa zgradb in zemljišč
Višina nepovratnih sredstev: mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do 35 %, velika do 25 %
Namen: sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva z namenom vzpostavitve nove poslovne enote, razširitve zmogljivosti ali diverzifikacije proizvodnje.

Spodbude za rast podjetij (mlada podjetja) na področju rabe lesa 2.
Predvidena objava: marec 2017
Višina razpisanih sredstev: 400.000 EUR (nepovratni viri)
Upravičenci: mala in srednje velika podjetja
Upravičeni stroški: stroški za opremo, investicije v neopredmetena sredstva, stroški zunanjih izvajalcev, posredni stroški in stroški dela
Višina nepovratnih sredstev: vzhodna regija 75 %, zahodna regija 70 % - Maksimalna vrednost sofinanciranja: 40.000 EUR (minimalno 7.000 EUR)
Namen: spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev ter prispevek k večji snovni ali energetski učinkovitosti.

Spodbude za malih in srednje velikih podjetij za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0
Predvidena objava: marec 2017
Višina razpisanih sredstev: 5.045.389,08 EUR (nepovratni viri)
Upravičenci: mala in srednje velika podjetja
Upravičeni stroški: stroški za opremo, investicije v neopredmetena sredstva, storitve zunanjih izvajalcev, posredni stroški
Višina nepovratnih sredstev: mala podjetja: Vzhodna Slovenija 45 %, Zahodna Slovenija 35 %; srednja podjetja: Vzhodna Slovenija 35 %, Zahodna Slovenija 25 % - Maksimalna vrednost sofinanciranja: 500.000 EUR (minimalno 50.000 EUR)
Namen: spodbujanje uvajanja izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji snovni in energetski učinkovitosti. Posredno povečati rast podjetij, dodane vrednosti na zaposlenega oz. spodbujati zaposlovanje novih ljudi.

Predstavitve podjetij na mednarodnih sejmih
Predvidena objava: marec 2017
Višina razpisanih sredstev: 1.500.000 EUR (nepovratni viri)
Upravičenci: mala in srednje velika podjetja
Upravičeni stroški: stroški najema in ureditve razstavnega prostora, stroški vpisa v katalog
Višina nepovratnih sredstev: do 50 % - Maksimalna vrednost sofinanciranja: 8.000 EUR/podjetje
Namen: sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih vključno s sejmi na področju lesno predelovalne industrije.

Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov kakovosti
Predvidena objava: marec 2017
Višina razpisanih sredstev: 300.000 EUR (nepovratni viri)
Upravičenci: mala in srednje velika podjetja
Upravičeni stroški: stroški zaščite intelektualne lastnine, pridobitev mednarodno priznanega certifikata za kakovost poslovanja, proizvoda/storitve.
Višina nepovratnih sredstev: do 60 % - Maksimalna vrednost sofinanciranja: 10.000 EUR/podjetje

Sofinanciranje večjih investicij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo
Predvidena objava: april 2017
Višina razpisanih sredstev: 3.000.000 EUR (nepovratni viri)
Upravičenci: vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
Upravičeni stroški: stroški nakupa strojev in opreme, nematerialnih naložb, gradnje, nakupa objektov
Višina nepovratnih sredstev: najmanj 500.000,00 EUR (45 % za mikro in mala podjetja, 35 % za srednje velika podjetja in 25 % za velika podjetja)
Namen: sofinanciranje večjih investicij v (ne)opredmetena osnovna sredstva na območju Pokolpja, Posavja (Hrastnik, Radeče) in Maribora s širšo okolico (povezava z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti, bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa).

Spodbujanje razvoja integralnih produktov turističnega gospodarstva (2017-2020)
Predvidena objava: april 2017
Višina razpisanih sredstev: 7.000.000,00 EUR (nepovratni viri)
Upravičenci: mala in srednje velika podjetja ali samostojni podjetniki
Upravičeni stroški: stroški zunanjih svetovalcev, grafičnega oblikovanja, spletnega oglaševanja, digitalne prenove komunikacijskih orodij, itd.
Višina nepovratnih sredstev: do 70 % - Maksimalna vrednost sofinanciranja: 200.000 EUR
Namen: spodbujanje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih proizvodov in storitev ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in ravneh slovenskega turizma.

Dopolnjevanje SME instrumenta - 2. Faza
Predvidena objava: junij 2017
Višina razpisanih sredstev: 17.075.000 EUR
Upravičenci: mala in srednje velika podjetja, ki so v okvirju Obzorja 2020, Instrument SME, dobili „Seal of Excellence“
Upravičeni stroški: stroški osebja, svetovalnih in drugih ustreznih storitev, raziskav, posredni stroški
Višina nepovratnih sredstev: mikro in mala podjetja do 45 %, srednja do 35 % - Maksimalna vrednost sofinanciranja: F2 do 1.600.000 EUR/projekt
Namen: sofinanciranje izvajanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih projektov podjetij, ki so v okviru Obzorja 2020 dobili certifikat „Seal of Excellence“ in zaradi pomanjkanja sredstev niso prejeli sofinanciranja iz SME instrumenta. Predmet sofinanciranja je faza 2.

Dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA
Predvidena objava: junij 2017
Višina razpisanih sredstev: 4.500.000 EUR (nepovratni viri)
Upravičenci: mala in srednja in velika podjetja
Upravičeni stroški: stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, uporaba osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, storitve zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena osnovna sredstva, posredni stroški
Višina sofinanciranja: mikro, mala in srednja podjetja do 50 %, velika do 40 % - Maksimalna vrednost sofinanciranja: 100.000 EUR na posameznega prijavitelja za 12mesecev izvajanja
Namen: sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno razvojnih projektov, potrjenih s strani programa EUREKA.

RRI v verigah in mrežah vrednosti 2. sklop: spodbude za raziskovalno-razvojne projekte
Predvidena objava: junij 2017 (odpiranje enkrat letno do leta 2020)
Višina razpisanih sredstev: 74.200.000 EUR (nepovratni viri)
Upravičenci: mala, srednja in velika podjetja, konzorciji
Upravičeni stroški: stroški osebja (plače) in nanje vezani posredni stroški, stroški pogodbenih storitev (do 20 %)
Višina nepovratnih sredstev: mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do 35 %, velika do 25 % - Maksimalna vrednost sofinanciranja: 500.000 EUR oz. odvisna od novo oblikovanih pogojev na razpis
Namen: sofinanciranje izvajanja inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev za nove ali izboljšane proizvode, procese ali storitve, do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter primerni za uporabo v realnem okolju.

EUROSTARS
Predvidena objava: 14. 9. 2017
Višina razpisanih sredstev: 800.000 EUR (nepovratni viri)
Upravičenci: mala, srednja in velika podjetja
Upravičeni stroški: stroški osebja, potovanj, materiala, svetovanja in pogodbenih raziskav, režijski stroški
Višina nepovratnih sredstev: do 50 % za mala in srednje velika podjetja, do 40 % velika - Maksimalna vrednost sofinanciranja: največ do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega partnerja.
Namen: sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov; program ciljno podpira podjetja pri razvoju novih produktov, procesov ali storitev.

Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 - 2019 (P2R)
Predvidena objava: september 2017
Višina razpisanih sredstev: 3.200.000 EUR (nepovratni viri)
Upravičenci: mala in srednje velika podjetja s sedežem v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo
Upravičeni stroški: stroški materialnih in nematerialnih investicij, stroški financiranja obratnih sredstev - Maksimalna vrednost sofinanciranja: 40.000 EUR na podjetje v dveh letih delovanja (do 15.000 EUR v letu 2018, do 25.000 EUR v letu 2019)
Namen: spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. Namen je izboljšati poslovanje in realizacijo razvojnih potencialov ter lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih ter zniževanje stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja.

Pilotni/demonstracijski projekti - II. Sklop
Predvidena objava: december 2017
Višina razpisanih sredstev: 7.750.000 EUR (nepovratni viri)
Upravičenci: mala, srednja in velika podjetja
Upravičeni stroški: stroški RR osebja, (amortizacije) raziskovalne opreme, pogodbenih raziskav, znanja in patentov, režijski stroški, in drugi stroški poslovanja
Višina nepovratnih sredstev: mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do 35 %, velika do 25 % (cca. 2,5 mio eur na projekt)
Namen: sofinanciranje demonstracijskih projektov za testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe v skladu s Strategijo pametne specializacije

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan