Search

RAZPISI MGRT 2017

1/13/2017 10:04:07 AM

KREDITNI/POVRATNI VIRI

Slovenski podjetniški sklad (SPS)

 • Poroštva za zavarovanje bančnih posojil: garancijo je mogoče dobiti za posojila do največ 1,25 mio evrov. Načrtovanih 96,4 milijona evrov.
 • Mikroposojila za mikro, mala in srednja podjetja: podjetje lahko najame do 25.000 evrov posojila, postopek odobritve je hiter in enostaven. Razpisali bodo pet milijonov evrov.
 • Mikroposojila za mikro, mala in srednja podjetja na problemskih območjih, na voljo bo 12 mio evrov.
 • Spodbude za zagon inovativnih podjetij: podjetje bo lahko dobilo 54.000 evrov v treh tranšah v obliki subvencije. Denarja bo na voljo za okoli 40 podjetij. Predvidenih je 2,2 mio evrov.
 • Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih; 3,2 milijona evrov Spodbude za zagon podjetij na področju rabe lesa: podjetje bo lahko dobilo 40 tisoč evrov nepovratnega denarja v dveh tranšah, skupno je na voljo 0,5 milijona evrov.
 • Semenski kapital za inovativna podjetja – konvertibilno posojilo, 0,6 milijona evrov
 • Semenski kapital za inovativna podjetja – lastniški vstop; 0,4 milijona evrov


SID banka

 • »Potrpežljiva posojila« Gre za ugodna dolgoročna posojila, namenjena financiranju tekočega poslovanja in naložb MSP, ki imajo delež kapitala v celotnih sredstvih največ 40 odstotkov. V 2017 bo na voljo okoli 130 milijonov evrov.
 • Kreditne linije za mala in srednja podjetja (MSP)
 • SID banka bo ob soglasju in v sodelovanju z MGRT v letu 2017 nadaljevala tudi naslednje kreditne linije za MSP:

a) program za mikrofinanciranje tekočega poslovanja MSP (posojila od 30 do sto tisoč evrov),
b) program za financiranje tekočega poslovanja MSP (posojila od sto tisoč do enega milijona evrov),
c) program za financiranje naložb in zaposlovanja v MSP,
d) program za financiranje raziskav, razvoja in inovacij v MSP. Za izvajanje teh programov bo predvidoma na voljo 115 milijonov evrov.


Slovenski regionalno razvojni sklad

 • Ugodna razvojna posojila projektom podjetij na problemskih območjih, za katera je skupno načrtovanih 20 milijonov evrov.
 • Ugodna posojila projektom podjetništva in projektom predelave lesa: predvidenih je pet milijonov evrov ugodnih posojil sklada za projekte podjetniškega značaja za vse podjetniške dejavnosti ter poseben sklop za lesno dejavnost.
 • Predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi: pet milijonov evrov je rezerviranih za premostitvena posojila za projekte, ki so bili uspešni pri kandidiranju za evropska sredstva.
   

SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI Z NEPOVRATNIMI SREDSTVI

 • Raziskave, razvoj in inovacije (RRI) v mrežah in verigah vrednosti Razpis za podporo inovativnim programom in projektom bosta, tako kot v 2016, objavila v dveh sklopih ministrstvo za izobraževanje znanost in šport (MIZŠ) in gospodarsko ministrstvo. Za sklop MIZŠ je predvidenih 45 milijonov evrov, za drugi sklop MGRT pa je predvidenih 62 milijonov evrov samo iz evropskih sredstev, kar pomeni, da bo del še iz proračuna ministrstva, tako da bo za ta namen na voljo nekaj manj kot 80 milijonov evrov. Razpis MGRT bo objavljen v drugi polovici 2017, rok objave sklopa MIZŠ še ni znan, saj je odvisen od potrditve strateških partnerstev (SRIP).
 • Podpora projektom RRI podjetjem, ki razvijajo nove izdelke in storitve, bodo v letu 2017 ponudili nov ukrep povratne pomoči za naložbe, tudi tiste, ki pripomorejo k prehodu na nizkoogljično družbo. Podprli bodo naložbe, ki so nujne za uspešen razvoj novega ali izboljšanega izdelka oziroma storitve, kar je v neposredni povezavi z dejavnostmi RRI v podjetjih. Spodbudo bo mogoče dobiti za denimo naložbe v visoko zahtevne tehnološke stroje in razvojnoraziskovalno opremo velikih podjetij in MSP.
 • Dopolnjevanje SME Instrumenta V prvi polovici leta 2017 je predvidena objava razpisa, zanimiv za tista podjetja, ki so se prijavila na razpis evropske komisije v okviru Obzorja 2020, a niso dobila denarja. To so podjetja, ki so se prijavila na drugo fazo razpisa SME Instrument, dobila tako imenovani pečat odličnosti, torej potrdilo ocenjevalcem, da gre res za inovativno rešitev, a ostala brez denarja. Gospodarsko ministrstvo jim bo dalo možnost, da sofinanciranje dobijo na domačih tleh, na voljo bo skupno 17 milijonov evrov.
 • Eureka in Eurostars V drugi polovici leta 2017 bo objavljenih še nekaj razpisov za podporo raziskovalni dejavnosti v podjetjih, uspešni prijavitelji bodo lahko na podlagi teh denar dobili šele leta 2018. Tako bodo znova razpisali podpore v okviru iniciative Eureka, kjer bo na voljo okoli 14 milijonov evrov evropskih sredstev. Prav tako bodo v letu 2017 razpisali sofinanciranje mednarodnih projektov v okviru programa Eurostars. Tako v primeru Eureka kot Eurostars je sofinanciranje omogočeno podjetjem, katerih mednarodni projekti so že potrjeni.
 • Pilotni projekti in tehnološki parki Predvidena sta tudi razpis za pilotne oziroma demonstracijske projekte ter razpis za spodbujanje storitev inovativnega okolja za obdobje 2018–2022, kjer gre za podpore tehnološkim parkom in inkubatorjem.
 • SME Instrument (Obzorje 2020) Slovenska podjetja se lahko prijavljajo tudi na razpise, ki jih objavlja neposredno evropska komisija. Med najbolj zanimivimi za MSP je poseben ukrep, imenovan SME Instrument, prek katerega Bruselj podpira inovativne projekte podjetij. Kar 438 milijonov evrov je predvidenih za ta namen, je pa konkurenca prijaviteljev iz preostalih članic EU huda.

IZVOZNO NARAVNANI UKREPI
Za pomoč izvoznikom bo leta 2017 objavljenih več razpisov. Namen razpisa za podporo partnerstev na tujih trgih je spodbuditi inovacijske grozde malih in srednjih podjetij, da bi se vključevali v globalne verige vrednosti. Tako želi ministrstvo izvoznikom, ki se širijo na nove tuje trge, zmanjšati tveganja za vstopanja na tuje trge.

Prek razpisa za spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti bodo sofinancirali storitve zunanjega svetovanja za optimiziranje poslovanja, razvoja novih poslovnih modelov. Razpis bo objavljen predvidoma v prvi polovici leta 2017.

Za lažji preboj na tuje trge bodo MSP pomagali tudi pri vzpostavitvi oziroma nadgradnji elektronskega poslovanja, subvencijo bo mogoče dobiti za storitve razvoja, priprave in zagona spletnega poslovanja, prevoda v tuji jezik. Razpis lahko pričakujete v prvi polovici prihodnjega leta. Razpis za sofinanciranje dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v letu 2017 bo vsebinsko enak letošnjemu.

POMOČI TUDI ZA PROMOCIJO TURISTIČNE PONUDBE
Javni razpis za promocijo in razvoj turističnih destinacij bo objavljen predvidoma na začetku leta 2017. Vsebinsko bo enak letošnjemu razpis za uvajanje okoljskih znakov za turistične nastanitve.

PODPORE ZA LESARSTVO
V letu 2017 sta predvidena, tako kot v 2016, dva razpisa za področje podpore lesne industrije, ki bosta skupaj težka okoli 5,4 milijona evrov. Tako bosta predvidoma na začetku leta objavljena razpisa za spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa ter podpore malim in srednjim podjetjem v lesarstvu. Zadnji bo razpisan za porabo sredstev, ki zaradi nemogočih rokov niso bila dodeljena v letu 2016, ostalo je 2,6 milijona evrov. Prav tako načrtujejo razpis, s katerim bi podjetjem s področja lesarstva pomagali pri udeležbi na sejmih s področja lesnopredelovalne industrije.

Sicer pa bodo spodbude za zagon podjetja na področju lesarstva, kot rečeno, na voljo prek Podjetniškega sklada, prav tako bo mogoče posojila dobiti na Razvojnem skladu.

OKOLJSKE NALOŽBE PODJETIJ
Eko sklad ima za 2017 predvidenih več ukrepov, namenjenih izključno podjetjem, čeprav poudarjajo, da imajo podjetja posel tudi zaradi subvencij, namenjenim fizičnim osebam. Med neposredno podjetjem namenjene ukrepe naštevajo:

 • Ugodna posojila za okoljske naložbe: za te je predvidenih 10 milijonov evrov.
 • Subvencije za električna vozila: na voljo bo milijon evrov.
 • Energetski pregledi za MSP v industriji in storitvenem sektorju, ki so namenjeni pripravi predloga možnih ukrepov za učinkovito rabo energije ter povečanje ozaveščenosti in obveščenosti porabnikov o učinkovitem ravnanju z energijo. Predvidenih je 0,3 milijona evrov.
 • Ukrepi učinkovite rabe energije v industriji in storitvenem sektorju, denimo za vgradnjo energijsko učinkovitih sistemov razsvetljave, energijsko učinkovitih elektromotornih pogonov. Rezerviranih je štiri milijone evrov.

VIR: Finance.si

Povpraševanje, dodatne informacije in preveritev ustreznosti vašega projekta na voljo preko info@nec-cerknica.si
Spodbujamo vzajemno sodelovanje in ustvarjanje sinergij!

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan