Search

Najave jesenskih razpisov

9/14/2016 12:39:46 PM

Procesni vavčer

Objavljen: predvidoma oktobra 2016 (zaradi želje po čim večji porabi sredstev v letu 2016 bi želeli razpis objaviti čimprej)

Trajanje: 2016-2017

Višina razpisanih sredstev: 3.000.000 EUR (nepovratni viri)

Namen: izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,……)

Upravičenci: Mala in srednje velika podjetja z najmanj 10 zaposlenimi

Upravičeni stroški: stroški zunanjih izvajalcev

Višina sofinanciranja: do 50 % financiranje Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 20.000 EUR/podjetje

 

Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij

Objavljen: predvidoma novembra 2016

Trajanje: 2016-2017

Višina razpisanih sredstev v 2016: 8.000.000 EUR (nepovratni viri)

Namen: spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih z vključevanjem visoko izobraženih strokovnjakov, preko katerih bodo podjetja krepila svoje kompetence in inovacijske potenciale na področjih Strategije pametne specializacije tudi z vključevanjem multi- in inter-disciplinarnih znanj (kreativnost, design, druge netehnološke rešitve).

Upravičenci: podjetja v RS ne glede na velikost

Upravičeni stroški: stroški osebja, posredni stroški, stroški pogodbenih raziskav in svetovalnih storitev

Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednja do 35 %, velika do 25 % Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 200.000 EUR

 

Pilotni/demonstracijski projekti

Objavljen: predvidoma novembra 2016

Trajanje: 2016 do maksimalno 2 leti

Višina razpisanih sredstev: 5.000.000 EUR (nepovratni viri)

Namen: sofinanciranje demonstracijskih projektov za testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe v skladu s Strategijo pametne specializacije (področja Pametna mesta, Mobilnost v povezavi s tovarnami prihodnosti)

Upravičenci: MSP, velika podjetja

Upravičeni stroški: stroški RR osebja, raziskovalne opreme, pogodbenih raziskav, znanja in patentov, režijski stroški in drugi stroški poslovanja

Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do 35 %, velika do 25 % Maksimalna vrednost sofinanciranja: 2.500.000 EUR

 

Predstavitve podjetij na mednarodnih forumih in mednarodnih B2B dogodkih

Objavljen: predvidoma septembra 2016

Trajanje: 2016-2017

Višina razpisanih sredstev: 500.000 EUR (nepovratni viri)

Namen: podpora podjetjem pri iskanju ustreznih tujih poslovnih partnerjev preko B2B platform, kjer je podjetju vnaprej omogočeno izbiranje ustreznih sogovornikov.

Upravičenci: MSP ali samostojni podjetniki

Upravičeni stroški: stroški udeležbe za vstop v mrežo organizacije B2B oz. kotizacije za sodelovanje na specializiranih dogodkih

Višina sofinanciranja: do 50 % Maksimalna vrednost sofinanciranja: 5.000 EUR/podjetje

 

Dvig kakovosti poslovanja ali proizvodov/storitev MSP

Objavljen: predvidoma septembra 2016

Trajanje: 2016-2017

Višina razpisanih sredstev: 300.000 EUR (nepovratni viri)

Namen: podpora podjetjem pri pridobivanju mednarodnih certifikatov oz. drugih potrdil za ustreznost in kakovost poslovanja ali izdelkov, pri zaščiti intelektualne lastnine.

Upravičenci: MSP ali samostojni podjetniki

Upravičeni stroški: stroški zaščite intelektualne lastnine, pridobitev mednarodno priznanega certifikata za kakovost poslovanja, proizvoda, storitve.

Višina sofinanciranja: do 50 % Maksimalna vrednost sofinanciranja: 15.000 EUR/podjetje


Najava razpisa za nepovratna sredstva za naložbe v prvo predelavo lesa

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 6.9.2016
Rok za oddajo: 30.11.2016
Višina sofinanciranja: do 40% 

Namen razpisa

Nepovratna sredstva za obdelavo okroglega lesa ter dejavnost prve predelave lesa. Pod to sodijo: žaganje lesa, skoblanje lesa, profiliranje, iveriranje,  proizvodnjo lesenih železniških pragov, proizvodnjo lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo, ki so omejeni na "small scale".

Upravičeni stroški

Nakup novih strojev in opreme v skladu z razpisnimi pogoji.

Small scale operacije so
pri žagarskih obratih kapacitete do 10.000 m3 vhoda za proizvodnjo žaganega lesa ali neimpregniranih pragov letno,
za proizvodnjo pelet kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov do 5.000 ton proizvodnje pelet letno,
za proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov do 15.000 nasutih m3 (ekvivalentno predelavi 5.000 m3 okroglega lesa) letno,
za proizvodnjo sekancev v gozdu do 25.000 nasutih m3 (ekvivalentno predelavi 7.500 m3 okroglega lesa) letno in
pri obratih za proizvodnjo drv do 10.000 nasutih metrov polen (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa) letno.

Upravičeni prijavitelji

Mikro in mala podjetja ter kmetije z dopolnilo dejavnostjo.

 

DOBRE PRIPRAVE NA JAVNE RAZPISE → DOBRI REZULTATI
Podjetjem, ki se v naslednjih mesecih nameravajo prijaviti na javne razpise, svetujemo, da se na njih vnaprej pripravijo, saj se velikokrat izkaže, da prijava vloge zaradi časovnega obsega aktivnosti, ki jih potrebuje izvesti podjetje samo, ni izvedljiva. Prijavni roki so načeloma zelo kratki, zunanji strokovnjaki, ki vam pomagajo pripraviti vlogo, pa potrebujejo spodnje vhodne podatke za pripravo vaše vloge dovolj zgodaj, da se prijava lahko realizira..

Zlati nasveti:

  • Razvojno raziskovalni projekti: (1) vnaprej pripravljen jasen (za laika razumljiv) opis inovativnega projekta na 1 strani, (2) pripravljene analize lastnega obstoječega in bodočega trga, (3) definirajte projektni team, ki bo delal na projektu
  • Investicije v opremo: (1) pridobljeni predračuni/ ponudbe za opremo
  • Gradbeni projekti: (1) pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje
  • Projekti z zunanjimi izvajalci (tržne raziskave, vavčerji): (1) identificirani ustrezni zunanji izvajalci


Če imate inovativno projektno zamisel nas pravočasno kontaktirajte na info@nec-cerknica.si. ,da skupaj pripravimo strategijo vaše prijave.

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan