Search

Nepovratna sredstva za start up podjetja v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

8/3/2016 1:20:35 AM

Predvidena višina sredstev: 3.200.000 EUR
Rok za oddajo: 23.8.2016
Višina sofinanciranja: do 100%  

Namen razpisa
Je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.

Upravičenci

  • Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.
  • Vlagatelji morajo imeti sedež podjetja na enem izmed naslednjih problemskih območij z visoko brezposelnostjo:

- območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,
- območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
- območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
- območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje,

  • in so bila registrirana od 1. 1. 2014 do 23. 8. 2016 (upošteva se datum registracije podjetja oz. datum priglasitve pri pristojnem organu, v primeru socialnega podjetja pa datum registracije pred pridobitvijo statusa socialnega podjetja).


Višina sofinanciranja

Maksimalna odobrena višina subvencije za upravičenca je do največ 40.000,00 EUR EUR v dveh letnih izplačilih in sicer do največ 15.000,00 EUR v letu 2016 in do največ 25.000,00 EUR v letu 2017.


Upravičeni stroški

  • stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme). Upravičena do sofinanciranja je zgolj oprema, katere vrednost znaša najmanj 300,00 EUR brez DDV;
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve, prevajalske storitve, storitve usposabljanja, računovodske storitve) do skupne višine 2.000,00 EUR. Upravičene do sofinanciranja so zgolj storitve, katerih vrednost znaša najmanj 300,00 EUR brez DDV.
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji za polni delovni čas. Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti, štejejo kot osebje upravičenca, če opravljajo aktivnosti v sklopu operacije za polni delovni čas. Stroški se priznajo za največ dva na novo zaposlena (če je bila nova zaposlitev realizirana 1. 1. 2016 ali kasneje, pri čemer šteje tudi zaposlitev samostojnega podjetnika kot nova zaposlitev);
  • posredni (operativni) stroški, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.).

Skladno z metodologijo je vrednost enote urne postavke 6,40 EUR. Na mesečni ravni se prizna največ število delovnih ur v višini delovne obveznosti za posamezni mesec.

Sofinanciranje se odobri za povračilo stroškov operacije, nastalih in plačanih od 1. 1. 2016 do 10. 10. 2017.

Če imate inovativno projektno zamisel ter izpolnjujete osnovne pogoje za prijavo, nas kontaktirajte na info@nec-cerknica.si. Tu smo, da vam pomagamo z administrativno prijavo, tako da se lahko vi lahko posvetite vsebini vašega projekta.

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan