Search

GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

2/12/2016 4:37:27 PM

Lažje, hitreje in ceneje do bančnih kreditov v višini 1.250.000 EUR prek Slovenskega podjetniškega Sklada!

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis (P1 plus 2016), ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem omogoča:
-    GARANCIJO: 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita, saj Sklad vstopa kot garant, strošek odobritve garancije se ne zaračunava.
-    SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO: 6 mesečni EURIBOR od + 0,15 % do 0,65 %
-    MORATORIJ: 24 mesecev
-    DALJŠO ROČNOST: do 10 let
-    VEČJE MOŽNOSTI KREDITIRANJA: predvsem tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus.

Podjetje lahko pridobi garancijo za bančni kredit za največ dva projekta, vendar za različni kreditno-garancijski liniji (A.1./ A.2./ A.3./ A.4.)

Upravičenci:
Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot:

 • gospodarske družbe
 • samostojni podjetniki posamezniki
 • zadruge
 • zavodi
 • socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu.


Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2015 in zavode);
 • da v bilanci stanja za leto 2014 oziroma za leto 2015 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0 % (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2016 in zavode);
 • dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2014 oziroma za leto 2015 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2016 in zavode);
 • ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta, najkasneje do 31. 12. 2017 (za prijavne roke do vključno 1. 5. 2016) oz. 31. 12. 2018 (za prijavne roke po 1. 5. 2016);
 • kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.
 • za materialne in nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV).
 • podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj dve leti po odobritvi investicije za isti namen. Predmet investicije torej ne sme biti prodan, oddan v najem ali lizing tretjim osebam najmanj v obdobju dveh let po odobritvi financiranja investicijskega projekta.


Kreditno garancijske linije:

 • A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP  - spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.
 • A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja - spodbujanje podjetij za krepitev razvojno tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.
 • A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G - trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil -  spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev.
 • A.4. Razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja v stečaju - spodbujanje investicij, namenjenih nakupu zdravega jedra podjetja, ki bodo omogočile krepitev razvojne in/ali inovacijske dejavnosti podjetja, kar se bo posledično odražalo v uspešnejši uporabi novih rešitev v gospodarstvu.


Pogoji za črpanje kredita:

 • Podjetje lahko črpa kredit le namensko, za dovoljene upravičene stroške od 01. 11. 2015 do 31. 12. 2017.
 • Kredit se koristi namensko za poravnavo obveznosti za materialne, nematerialne investicije ter obratna sredstva, kar se natančno specificira ob sami prijavi.
 • Refundacija stroškov za obratna sredstva ni dovoljena, izjemoma je s soglasjem Sklada dovoljena refundacija že plačanih upravičenih stroškov za materialne investicije.
 • Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite ali lizing pogodbe vlagatelja.


Kredit se lahko porabi za:
A) INVESTICIJSKA VLAGANJA, kamor sodijo:

 • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč (max. 10 % višine upravičenih stroškov investicije), stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta;
 • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja;
 • nakup stare opreme je možen samo pri kreditno garancijski liniji z oznako A.4.

B) OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo:

 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
 • izdatki za opravljene storitve;
 • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) in
 • izdatke za davčne obveznosti iz naslova DDV

Med upravičene stroške NE spada nakup cestno transportnih sredstev.


Prednost pri izboru bodo imeli predlagatelji, ki bodo zaposlovali, z večjim vložkom lastnih sredstev za izvedbo projekta, z višjo dinamik rasti čistih prihodkov od prodaje, z večjim povečanjem dodane vrednosti na zaposlenega z nižjim odstotkom obratnih sredstev v celotnem projektu, z višjo neposredno prodajo izven trga RS, ustreznim namenom projekta, tržno naravnani projekti, z manjšim vplivom projekta na okolje ter s statusom mladega podjetja.
 
Roki za predložitev vlog v letu 2016 so:
MAREC: 1. 3. in 15. 3.
APRIL: 1. 4. in 15. 4.
MAJ: 1. 5. in 15. 5.
JUNIJ: 1. 6. in 15. 6.
JULIJ: 1. 7. in 15. 7.
AVGUST: 15. 8.
SEPTEMBER: 1. 9. in 15. 9.
OKTOBER: 1. 10. in 15. 10.

Obvestilo o izboru: v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog

Če iščete ugodno kreditiranje ter izpolnjujete osnovne pogoje za prijavo, nas kontaktirajte na info@nec-cerknica.si. Tu smo, da vam pomagamo z administrativno prijavo, tako da se lahko vi lahko posvetite vsebini vašega projekta.

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan