Search

Arhiv razpisov

11/13/2017 1:20:00 PM

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE PROCESNIH IZBOLJŠAV PODJETIJ V LETU 2017 - 2018

MSP-jem so za izboljševanje konkurenčnosti podjetja preko procesnih izboljšav (kot npr. dizajn management, prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, ...) na voljo nepovratna sredstva do višine 20.000 eur.

Preberi več...
9/6/2017 9:42:00 AM

»E-POSLOVANJE 2017-2018«

Za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja  s tujimi trgi je mikro, malim in srednje velikim podjetjem na voljo do 30.000 EUR nepovratnih sredstev (kar predstavlja do 70% upravičenih stroškov).

Preberi več...
7/10/2017 12:05:50 PM

SPODBUDE ZA MSP ZA RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PRODUKTOV V LESARSTVU 2.0

Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki  imajo registrirano glavno dejavnost iz oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali oddelka C31 Proizvodnja pohištva ter razvijajo nove ali izboljšane izdelke in storitve na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %), lahko pridobijo sofinanciranje do 500.000 nepovratnih sredstev.

 

Preberi več...
7/4/2017 9:28:12 AM

»SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2«

Podjetja vseh velikosti se lahko samostojno ali v obliki konzorcija prijavijo na razpis za sofinanciranje izvajanja RRI projektov, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije,  razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju v roku 2 let po zaključku projekta. Projekti lahko trajajo do 24 mesecev, upravičeni stroški projekta pa morajo znašati od 100.000,00 do 500.000,00 EUR.

Preberi več...
7/4/2017 8:30:34 AM

EUREKA 2017

EUREKA projekti so mednarodni, tržno usmerjeni, inovativni, raziskovalno razvojni projekti, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Tržni del aktivnosti  ni predmet sofinanciranja. Na voljo. 40% upravičenih stroškov za velika in 50% upravičenih stroškov za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Preberi več...
6/5/2017 9:17:00 AM

»SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV PODJETIJ NA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI (1.1.17 DO 31.5.17)«

Podjetja, ki ste se/ se boste med 1.1.2017 in 31.5.2017 udeležili mednarodnega sejma, lahko uveljavljate do 60% upravičenih stroškov oz. največ 8.000,00 eur nepovratnih sredstev

Preberi več...
5/25/2017 4:52:45 PM

»SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV PODJETIJ NA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI (5.6. do 31.12.17)«

 Za individualne sejemske nastope v tujini med 5. 6. in 31. 12. 2017 na voljo subvencije v obliki pavšalnega zneska  (8.762,00 eur).

Preberi več...
5/17/2017 2:26:00 PM

SOFINANCIRANJE STROŠKOV PRIDOBITVE CERTIFIKATOV PO MEDNARODNIH STANDARDIH V LETU 2017

Načrtujete pridobitev certifikata za sisteme vodenja ali certifikat za skladnost proizvodov? Na voljo vam je sofinanciranje v višini 60% oz max 10.000 EUR za stroške  cefrtifikacijskega organa in zunanjih izvajalcev.

Preberi več...
4/18/2017 4:38:21 PM

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE UVAJANJA OKOLJSKIH ZNAKOV ZA TURISTIČNE NASTANITVE

Pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujete na področju turizma vabljeni k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih. S tem razpisom lahko pridobite mednarodno uveljavljene okoljske znake.

Preberi več...
4/18/2017 4:05:11 PM

SPODBUDE ZA RAST PODJETIJ NA PODROČJU RABE LESA V 2017

Podjetja registrirana od 1. 1. 2016 do 14. 4. 2017, ki se ukvarjajo z glavno dejavnostjo oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali oddelka C31 Proizvodnja pohištva, imate na voljo nepovratna sredstva v višini 40.000 EUR za nove in izboljšane poslovne in proizvode procese s ciljem zmanjšanja porabe virov, ki uvajajo uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene produkte ter delujejo na področju rabe lesa.

Preberi več...
http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan